Ανωγιάτης Θ. Γ. (2019) ‘Λέξεις που αποχωρούν’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (55-56), σσ. 249–264. doi: 10.12681/prch.28255.