Ανωγιάτης Θ. Γ. ‘Λέξεις που αποχωρούν’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 55-56, Δεκέμβριος 2019, σσ. 249-64, doi:10.12681/prch.28255.