Σουμαλεύρης Σ. Α. ‘Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977)’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38, Ιανουάριος 2022, σελ. 93-130, doi:10.12681/prch.29211.