Παπαδημητρίου Δ. ‘Πρέβεζα’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38, Ιανουάριος 2022, σελ. 131-3, doi:10.12681/prch.29212.