Σουμαλεύρης Σπύρος Α. ‘Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977)’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 37-38 (Ιανουάριος 31, 2022): 93–130. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29211.