1.
Ανωγιάτης ΘΓ. Λέξεις που αποχωρούν. PrCh [διαδίκτυο]. 31 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 8 Αύγουστος 2022];(55-56):249-64. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28255