1.
Δήμα Α-ΙΔ. Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου. PrCh [διαδίκτυο]. 31 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 13 Απρίλιος 2024];(53-54):261-82. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28288