1.
Σουμαλεύρης ΣΑ. Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977). PrCh [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 14 Απρίλιος 2024];(37-38):93-130. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29211