(1)
Χατζής Α.; Ινδοπούλου Ν.; Σοφός Α. To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. revmata 2022, 12, 65-74.