Παπαδημητρίου Σ., & Σοφός Α. (2022). Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 92–115. https://doi.org/10.12681/revmata.32044