Παπαδημητρίου Σ. και Σοφός Α. (2022) ‘Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 92–115. doi: 10.12681/revmata.32044.