Γιασιράνης Σ. και Σοφός Α. (2022) ‘Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs’, Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), σσ. 116–127. doi: 10.12681/revmata.32045.