Χατζής Α., Ινδοπούλου Ν., και Σοφός Α. ‘To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τ. 12, τχ. 1, Νοέμβριος 2022, σσ. 65-74, doi:10.12681/revmata.32042.