Παπαδημητρίου Σ., και Σοφός Α. ‘Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τ. 12, τχ. 1, Νοέμβριος 2022, σσ. 92-115, doi:10.12681/revmata.32044.