Γιασιράνης Σ., και Σοφός Α. ‘Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking Head για τα MOOCs’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τ. 12, τχ. 1, Νοέμβριος 2022, σσ. 116-27, doi:10.12681/revmata.32045.