Ρουσάκη Φ., και Σοφός Α. ‘Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi’. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τ. 12, τχ. 1, Νοέμβριος 2022, σσ. 128-33, doi:10.12681/revmata.32046.