1.
Χατζής Α, Ινδοπούλου Ν, Σοφός Α. To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 7 Φεβρουάριος 2023];12(1):65-74. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32042