1.
Παπαδημητρίου Σ, Σοφός Α. Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 9 Φεβρουάριος 2023];12(1):92-115. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32044