(1)
Βαρών-Βασάρ Ο. Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα. SAS 2016, 34, 131-150.