(1)
Δικαίος Γ. Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. SAS 2018, 37, 139-169.