(1)
Θεοδωρίδης Π. Προσωπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και ιδιότητα του πολίτη. SAS 2015, 5, 55-82.