(1)
Δούση Ε. Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης. SAS 2015, 32, 222-226.