(1)
Λάβδας Κ. Α. Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους. SAS 2015, 2, 27-52.