(1)
Μ. Α. Δ. Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου. SAS 2015, 7, 260-262.