(1)
Δραγώνα Θ. Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων. SAS 2015, 30, 17-39.