(1)
Θεοδωρίδης Π. John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική δεξιά: Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770-1945. SAS 2015, 24, 176-180.