(1)
Μυλωνάς Χ. Γ. Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων. SAS 2015, 11, 1-35.