(1)
Βερβενιώτη Τ. Μια αδημοσίευτη μαρτυρία. SAS 2015, 11, 143-169.