Βαρουξάκης Γ. (2015). F. Rosen, Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 1, 179–182. https://doi.org/10.12681/sas.690