Λ. Κ. (2015). Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 4, 214–215. https://doi.org/10.12681/sas.751