Λογοθέτης Η. (2015). Υπόθεση Moosbrugger. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25, 155–161. https://doi.org/10.12681/sas.794