Καφέ Α. (2015). Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economic vote: How political and economic institutions condition election results. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25, 252–259. https://doi.org/10.12681/sas.800