Βερβενιώτη Τ. (2015). Μια αδημοσίευτη μαρτυρία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 11, 143–169. https://doi.org/10.12681/sas.920