Στρατηλάτης Κ. Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 19, p. 297–334, 2015. DOI: 10.12681/sas.674. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/674. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.