Κόρδας Γ. (2016) ‘Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34, σσ. 212–215. doi: 10.12681/sas.10258.