Κουκουζέλης Κ. (2016) ‘ 392 σελ’., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33, σσ. 226–232. doi: 10.12681/sas.10273.