Λαμπροπούλου Μ. (2019) ‘Κράτος και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικές προσαρμογές 1950-2016’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 38, σσ. 11–48. doi: 10.12681/sas.14175.