Θεοδωρίδης Π. (2015) ‘Προσωπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και ιδιότητα του πολίτη’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 5, σσ. 55–82. doi: 10.12681/sas.544.