Κ. Η. (2015) ‘Ρ. Hirst, Gr. Thompson, Globalization in Question. The international economy and the possibilities of Governance’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 5, σσ. 324–325. doi: 10.12681/sas.562.