Παπαδάκης Ν. και Ζιρπιάδου Ε. (2015) ‘Στα όρια της διαβούλευσης: ’Ανοικτή’ νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οργάνωση συμφερόντων και εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ομάδας εργασίας του 1980 (ομάδα Σταθόπουλου)’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 13, σσ. 19–48. doi: 10.12681/sas.576.