Θ. Α. (2015) ‘David Theo Goldberg (επ.), Multiculturalism: A Critical Reader’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 2, σσ. 291–292. doi: 10.12681/sas.620.