Δραγώνα Θ. (2015) ‘Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30, σσ. 17–39. doi: 10.12681/sas.642.