Γουλιάμος Κ. και Θεοχάρους Α. (2015) ‘Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19, σσ. 135–142. doi: 10.12681/sas.660.