Βαρουξάκης Γ. (2015) ‘F. Rosen, Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 1, σσ. 179–182. doi: 10.12681/sas.690.