Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2015) ‘Ηθική και βιοηθική’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, σσ. 1–26. doi: 10.12681/sas.715.