Λ. Κ. (2015) ‘Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 4, σσ. 214–215. doi: 10.12681/sas.751.