Δαβαλάς Α. (2015) ‘Bent Flyvbjerg, Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 12, σσ. 381–382. doi: 10.12681/sas.785.