Λογοθέτης Η. (2015) ‘Υπόθεση Moosbrugger’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25, σσ. 155–161. doi: 10.12681/sas.794.