Καφέ Α. (2015) ‘Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economic vote: How political and economic institutions condition election results’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25, σσ. 252–259. doi: 10.12681/sas.800.