Βεργίδης Δ. Κ. (2015) ‘Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ως διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 29, σσ. 97–126. doi: 10.12681/sas.871.